Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 24)205-01-02 : 205-19-55

İqtisadiyyat

                  2023-cü il ərzində Qəbələ rayonunun sosial- iqtisadi inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri

Ümumi məhsul buraxılışı və xidmətlərin istehsalı.

 2023-cü il ərzində fəaliyyət göstərən müəssisə, təşkilat və fərdi sahibkarlar tərəfindən iqtisadiyyatın əsas sahələri (sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, informasiya və rabitə, ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri) üzrə məhsul buraxılışı və xidmətlərin göstərilməsi əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 16,3 faiz artaraq 436295,7 min manat olmuşdur. İstehsal edilmiş məhsulun rayon əhalisinin hər nəfərinə düşən həcmi  4023,5  manat  təşkil etmişdir.

Hesabat dövründə kənd təsərrüfatında 137,5 milyon manatlıq və ya ümumi məhsul buraxılışının  (31,5 faiz), ticarət sahəsində 91,8 milyon manatlıq (21,0 faiz), tikintidə 66,6 milyon manatlıq (15,3 faiz), sənayedə 130,9 milyon manatlıq (30,0 faiz), nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 7,4 milyon manatlıq (1,7 faiz), informasiya və rabitə xidmətlərində 2,0 milyon manatlıq (0,5 faiz) məhsul və xidmətlər istehsal edilmişdir.

Məhsul və xidmətlərin 76,8 faizi istehsal sahələrinin, 23,2 faizi isə xidmət sahələrinin payına düşmüşdür.

                                                                   2023-cü ildə     

iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı  

 

2023-cü il

(faktiki qiymətlərlə), min manatla

2022-ci il

(faktiki qiymətlərlə), min manatla

2023-cü il 2022-ci ilin müvafiq dövrə nisbəti, faizlə   %

 

Sənaye

130915,6

113096,1

115,8

 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

137530,8

132640,4

103,7

 

Tikinti

66576,4

65601,2

101,5

 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

7417,4

6982,7

106,2

 

İnformasiya və rabitə

2052,0

1566,6

131,0

 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

91803,5

82770,0

110,9

 

 

 

 

 

Yekun:

436295,7

402657,0

108,4

 

2023-cü ildə

iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı  və məhsul

buraxılışının fiziki həcm indeksi.

 

2023

(faktiki qiymətlərlə), min manatla

2022

(faktiki qiymətlərlə), min manatla

Qiymət indeksi,

faizlə

2023-cü il 2022-ci ilinin qiymətlərilə,

min manatla

Fiziki həcm indeksi,  faizlə

Sənaye

130915,6

113096,1

122,8

106649,6

94,3

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

137530,8

132640,4

108,0

127297,2

96,0

Tikinti

66576,4

65601,2

100,0

66576,4

101,5

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

7417,4

6982,7

104,4

7104,8

101,7

İnformasiya və rabitə

2052,0

1566,6

100,0

2052,0

131,0

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

91803,5

82770,0

109,1

84146,2

101,7

Yekun:

436295,7

402657,0

110,8

393826,2

97,8

Kənd təsərrüfatı 

            2023-cü ildə kənd təsərrüfatı müəssisələri, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında 137530,8 min manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. Bu da, 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 4890,4 min manat (3,7 faiz) çoxdur. İstehsal olunmuş məhsulun 81967,1  min manatı  heyvandarlıq məhsullarının,  55563,7 min manatı isə  bitkiçilik məhsullarının  payına düşmüşdür.

                                                            Bitkiçilik.

2023-cü ilin yanvar-dekabr ayları yazlıq bitkilərin əkin sahəsi  keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 158,0 hektar və ya 8,3 faiz azalaraq 1764,0 hektar olmuşdur. Hesabat dövründə əkilmiş yazlıq əkinlərin 165,0 hektarını (9,4 faizini) yonca, 370,0 hektarını (21,0 faizini) tərəvəz, 415,0 hektarını (23,5 faizini) kartof, 130,0 hektarını (7,4 faizini)  dənli və dənli paxlalılar (ondan 130,0 hektar  vələmir), 371,0 hektarını (21,0 faizini) birillik otlar, 20 hektarını (1,2 faizini) tütün,  291 hektarını (16,5  faizini)  qarğıdalı təşkil edir.

Rayonda 2023-cü ilin məhsulu üçün əkinlər əvvəlki illə müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə verilmişdir

                                                                                  (hektarla)

Göstəricilərin adı

 

 

2023-cü ilin

2022-ci ilə nisbəti, faizlə

2023-cü il

2022-ci il

Yaz əkini əvvəlindən əkilmişdir cəmi:

1764

1923

91,7

o cümlədən:

 

 

 

Dənli və dənli paxlalılar  (qarğıdalısız)

130

255

50,9

ondan vələmir

130

218

59,7

Qarğıdalı  cəmi

291

352

82,7

ondan dən üçün

121

201

59,9

Keçən ilin payızlıq əkinini də daxil etməklə cari

ilin kölgəliksiz çoxillik otlar əkini-cəmi

 

165

115

 

143,7

Tütün

20

15

133,3

Kartof

415

456

91,0

Tərəvəz

370

378

97,9

Bostan

2

5,0

40,0

Birillik otlar

371

347

106,9

Qəbələ rayonunda 2023-cü  ildə əsas növ kənd təsərrüfatı  məhsullarından  44,4 min ton  taxıl, 3134,9 ton tərəvəz, 28,8 ton bostan məhsulları, 16956,1 ton  meyvə və giləmeyvə, 11128,6 ton kartof, 1699,8 ton üzüm, 12,6 ton tütün  istehsal edilmişdir.

 

Göstəricilərin adı

2023-cü il

Əkin sahəsi, hek

Yığılmış sahə,  hek

Yığılmış sahə,  %-lə

Yığılmış məhsul, ton

Məhsuldarlıq ha/sen

Dənli bitkilər cəmi:

15714,6

15707,6

100,0

45062,3

28,3

o cümlədən:

 

 

 

 

 

buğda

11279,0

11279,0

100,0

32708,0

29,0

arpa

4185,0

4185,0

100,0

11718,0

28,0

qarğıdalı

120,6

120,6

100,0

394,9

32,7

sair dənli bitkilər

130,0

123,0

94,6

241,4

19,6

Meyvə

8674,7

-

-

16943,1

19,7

Giləmeyvələr

16,6

-

-

13,0

7,8

Kartof

415,0

415,0

100,0

11128,6

268,2

Tərəvəz

370,0

370,0

100,0

3134,9

84,7

Bostan

2,0

2,0

100,0

28,8

144,0

Üzüm

407,4

407,4

100,0

1699,8

43,9

Tütün

20,0

20,0

100,0

12,6

6,3

Yem bitkiləri

1036,1

872,1,0

84,2

9919,0

113,7

Dən və yaşıl yem üçün payızlıq bitkilər səpilmişdir,cəmi:

16878,3

 

 

 

 

buğda

10351,0

x

x

x

x

arpa

6527,3

x

x

x

x

                                             Heyvandarlıq. 

 2023-cü il  ərzində 6489,1 ton diri çəkidə ət, 40342,9 ton süd, 22978 min ədəd yumurta, 240,5  ton yun istehsal olunmuşdu.

 

Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı

 

 

Göstəriçilər

 

2023-cü il

 

 

2022-ci il

 

2022-ci ilə nisbətən, faizlə

Ət (diri çəkidə, sentner) cəmi

64891

62526

103,8

o cümlədən:

inək əti

31589

29260

108,0

camış əti

3523

3525

99,9

qoyun əti

20622

20585

100,2

keçi əti

159

160

99,4

donuz əti

126

125

100,8

quş əti

8872

8871

100,0

Süd (fiziki çəkidə, sen) cəmi

403429

401294

100,5

o cümlədən:

inək südü

393837

392150

100,4

camış südü

5600

5610

99,8

qoyun südü

3992

3534

113,0

Yumurta (min ədəd)

22978

22975

100,0

Yun (fiziki çəkidə,sentner)

2405

4134

58,2

2024-cü ilin yanvar  ayının 1-i vəziyyətinə rayonun təsərrüfatlarında 37032 baş iri buynuzlu mal-qara, o cümlədən 18761 baş inək və camış, 122348 baş qoyun və keçi, 770 baş donuz, 290486  baş quşlar,12844  arı ailəsi  mövcud olmuşdur. 

Mal-qaranın sayı 

Göstəricilərin adı

01 yanvar

2024-cü il

01 yanvar

2023-cü il

 

2023-cü ilin

2022-ci ilə nisbəti, faizlə

 

İribuynuzlu mal-qara (baş)

37032

39750

93,2

o cümlədən;

İnək və camışlar  (baş)

18761

20192

92,9

Qoyun və keçilər (baş)

122348

133733

91,5

Donuzlar(baş)

770

760

101,3

Quşlar  (baş)

290486

311287

93,3

Arı ailəsi  (ədədlə)

12844

13204

97,3

 

Rayonda mal-qara arasında süni mayalanma işinin təşkili və onun genişləndirilməsi sahəsində ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. 01 yanvar 2024-cü il tarixinə 9310 baş heyvan süni yolla mayalanmış və süni yolla mayalanmış heyvanlardan 5758  baş bala alınmışdır.

   Sənaye

 Sənaye əsasən Mədənçıxarma, emal, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı,  bölüşdürülməsi və təchizatı və Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sahələrini əhatə edir.

          2023-cü ildə sənaye müəssisələri, fərdi sahibkarlar   və ev təsərrüfatları tərəfindən faktiki qiymətlərlə 130915,6 min manatlıq, ondan mədənçıxarma sənayesi üzrə 4731 min manatlıq, emal sənayesi üzrə 110694,7 min manatlıq, elektrik enerjisi, qaz və buxar   istehsalı,  bölüşdürülməsi  və  təchizatı bölməsi  üzrə 14168,9 min manatlıq və  su təchizatı; tullantıların  təmizlənməsi və emalı bölməsi   üzrə 1321 min manatlıq  sənaye məhsulu istehsal edilmişdir.

 Sənayenin fəaliyyət növləri üzrə məhsul buraxılışı

                                                                                            (min manat)

 

İNFT üzrə sahənin kodu

Sahələrin adı

 

2023-cü il

(faktiki qiymətlərlə)

 

2022-ci il

(faktiki qiymətlərlə)

2023-cü ilin 2022-ci ilə nisbətən  müqayisəli qiymətlərlə, faizlə

 

Cəmi sənaye məhsulu

130915,6

113096,1

94,3

 

B

o cümlədən:

Mədənçıxarma sənayesi

4731,0

6064,0

43,2

C

Emal sənayesi

110694,7

91556,9

102,8

D

Elektrik enerjisi, qaz və buxar

istehsalı,  bölüşdürülməsi və

təchizatı bölməsi

14168,9

14180,9

95,0

E

Su təchizatı; tullantıların

təmizlənməsi və emalı bölməsi

1321,0

1294,3

104,1

Hesabat dövründə sənaye məhsullarının 10,8 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 84,6 faizi emal, 1,0 faizi su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı, 3,6 faizi isə mədənçıxarma  sektorlarında istehsal edilmişdir.

İstehsal olunmuş sənaye məhsulunun 15489,9 min manatı və ya 11,8 faizi dövlət, 115425,7 min manatı və ya 88,2 faizi isə qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüşdür.

          Hesabat dövründə  535,6 min ton çınqıl, qırmadaş, xırda çay daşı və çaxmaq daşı,  2259,67 ton  emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof, 1996,11 min dkl  meyvə şirələri,  2412,3 ton  meyvə-tərəvəz konservləri,  148,77  ton  qaymaq, xama,  597,6 ton  kərə yağı, 1221,9 ton  pendir və kəsmik, 20694,2 ton  buğda unu,  33885,73 ton  çörək,   962,79  ton  unlu qənnadı məmulatları, 467,5 min dkl  alkoqolsuz içkilər, 0,85 min dkl araq, 106,36 min dkl  şirinləşdirilməmiş sular,  1,2 min dkl spirt, 52,47 min dkl  üzüm şərabı, 787,03 ton  emal edilmiş mərmər və digər məhsullar  istehsal olunmuşdur.        

           Mühüm növ məhsulların natura ifadəsində istehsalı

Məhsulun kodu

Məhsulun adı

Ölçü vahidi

2023-cü il

2022-ci il

 

istehsal edilmiş  məhsul hesabat dövrünün əvvəlindən

Göndərilmiş məhsul

ilin əvvəlindən

istehsal edilmiş  məhsul hesabat dövrünün əvvəlindən

Göndərilmiş məhsul

ilin əvvəlindən

Keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən cari ilin əvvəlindən, %-lə

0802

Çınqıl, qırmadaş, xırda çay daşı və çaxmaq daşı

ton

535664,05

535664,1

1093846,73

1093846,73

49,0

0802

ondan əmtəəlik

ton

535664,05

0

1093846,73

0

49,0

1001

Ət (quş əti daxil olmaqla)

ton

9537,6

4000,8

10040,28

4212,48

95,0

1001

ondan əmtəəlik

ton

4000,8

0

4212,36

0

95,0

1020

Emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof

ton

2259,67

2259,67

1902,21

1902,21

118,8

1020

ondan əmtəəlik

ton

2259,67

0

1902,21

0

118,8

1021

Meyvə şirələri

min dekalitr

1996,11

1993,57

2091,12

2088,27

95,5

1021

ondan əmtəəlik

min dekalitr

1993,57

0

2088,27

0

95,5

1023

Meyvə-tərəvəz konservləri

ton

2412,3

491,46

2539,26

517,33

95,0

1023

ondan əmtəəlik

ton

491,46

0

517,33

0

95,0

1025

Dondurulmuş, təzə, suda bişirilmiş meyvələr və qoz-fındıq

ton

906,79

226,69

954,51

238,62

95,0

1025

ondan əmtəəlik

ton

226,69

0

238,62

0

95,0

1026

Qurudulmuş meyve tərəvez

ton

1102,92

1072,46

812,33

780,27

135,8

1026

ondan əmtəəlik

ton

1072,46

0

780,27

0

137,4

1036

Üzlü süd

ton

24508,27

13949,24

25798,18

14683,41

95,0

1036

ondan əmtəəlik

ton

13949,24

0

14683,41

0

95,0

1037

Qaymaq, xama

ton

148,77

32,61

156,6

34,32

95,0

1037

ondan əmtəəlik

ton

32,61

0

34,32

0

95,0

1039

Kərə yağı

ton

597,6

135,6

597,24

135

100,1

1039

ondan əmtəəlik

ton

135,6

0

135

0

100,4

1040

Pendir və kəsmik

ton

1221,9

302,7

1281,75

314,07

95,3

1040

ondan əmtəəlik

ton

302,7

0

314,07

0

96,4

1042

Qatıq, yoqurt

ton

2441,93

610,62

2570,45

642,76

95,0

1042

ondan əmtəəlik

ton

610,62

0

642,76

0

95,0

1043

Digər qruplara daxil edilməyən süd məhsulları

ton

26,32

26,32

0,25

0,25

10528

1043

ondan əmtəəlik

ton

26,32

0

0,25

0

10528

1047

Buğda unu

ton

20694,2

12830,3

17130,4

10620,86

120,8

1047

ondan əmtəəlik

ton

12830,3

0

10620,91

0

120,8

1048

Sair dənli bitkilərdən un

ton

60

59,49

61,53

45,93

97,5

1048

ondan əmtəəlik

ton

59,49

0

61,53

0

96,7

1055

Çörək

ton

33885,73

22006,03

33334,38

21224,97

101,7

1055

ondan əmtəəlik

ton

22006,54

0

21230,97

0

103,7

1056

Unlu qənnadı məmulatları

ton

962,79

253,5

1154,48

404,96

83,4

1056

ondan əmtəəlik

ton

253,38

0

407,36

0

62,2

1101

Alkoqolsuz içkilər

min dekalitr

467,5

467,5

519,38

519,38

90,0

1101

ondan əmtəəlik

min dekalitr

467,5

0

519,38

0

90,0

1102

Araq

min dekalitr

0,85

0,85

0,16

0,16

531,2

1102

ondan əmtəəlik

min dekalitr

0,85

0

0

0,16

531,2

1104

Şirinləşdirilməmiş sular

min dekalitr

106,36

106,36

71,68

71,68

148,4

1104

ondan əmtəəlik

min dekalitr

106,36

0

71,68

0

148,4

1111

Spirt

min dekalitr

1,2

1,2

0,6

0,12

200,0

1111

ondan əmtəəlik

min dekalitr

1,2

0

0,12

0

1000

1112

Üzüm şərabı

min dekalitr

52,47

52,47

30,11

29,63

174,3

1112

ondan əmtəəlik

min dekalitr

52,47

0

29,63

0

177,1

1603

Digər ağac məmulatları

ədəd

20

20

26

26

76,0

1603

ondan əmtəəlik

ədəd

20

0

26

0

76,0

2218

Məsaməsiz plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr və s.

ton

0,17

0,17

0

0

0

2218

ondan əmtəəlik

ton

0,17

0

0

0

0

2228

Qapılar, pəncərələr, çərçivələrin hissələri

ton

0,17

0,17

0,56

0,55

30,4

2228

ondan əmtəəlik

ton

0,17

0

0,55

0

30,9

2230

Digər plastmasdan tikinti məmulatları

ton

1,27

1,27

3,08

3,05

41,2

2230

ondan əmtəəlik

ton

1,27

0

3,06

0

41,5

2334

Emal edilmiş mərmər

ton

78,03

76,92

26,88

19,38

290,3

2334

ondan əmtəəlik

ton

76,92

0

26,67

0

288,4

2501

Digər metal konstruksiyalar

min manat

6

6

24,9

12

24,1

2501

ondan əmtəəlik

min manat

6

0

24,9

0

24,1

2536

Metal sanitariya-texnika məmulatları və onların hissələri

ədəd

8

8

1

0

812,0

2536

ondan əmtəəlik

ədəd

8

0

1

0

812,0

3253

Süni dişlər

ədəd

48

48

0

0

0

3253

ondan əmtəəlik

ədəd

48

0

0

0

0

3254

Süni oynaqlar, süni həyat fəaliyyətli orqanları və s.

min manat

73,86

73,86

0

0

0

3254

ondan əmtəəlik

min manat

73,86

0

0

0

0

3501

Buxar və isti su; buxar və isti su ilə təchizat üzrə xidmətlər

qkal

7163

5810,2

6959,4

5643,4

102,9

3501

ondan əmtəəlik

qkal

5810,2

0

5643,4

0

103

3601

Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması

mln kub m

1,28

1,13

1,25

1,14

102,4

3601

ondan əmtəəlik

mln kub m

1,13

0

1,14

0

99,1

 Əsaslı tikinti 

2023-cü ildə müəssisə və təşkilatlar tərəfindən rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün əsas kapitala bütün maliyyə mənbələrindən 75896,2 min manat və ya əvvəlki il ilə müqayisədə 8,8 faiz çox vəsait yönəldilmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 65221,3 min manatı və ya 85,9 faizi  dövlət, 10674,9 min manatı və ya 14,1 faizi  isə qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüşdür.

 Tikintinin əsas göstəriciləri 

Göstəricilərin adı

2023-cü il

 

2022-ci il

 

2023-cü ilin

2022-ci ilə nisbəti, faizlə

 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər-cəmi, min manat

75896,2

69758,9

108,8

ondan tikinti-quraşdırma işlərinə  yönəldilmiş vəsait, min manat

66576,4

65601,2

101,5

İstifadəyə  verilmiş  yaşayış  evlərinin ümumi sahəsi, kv.metr

8029,0

5870,0

138,9

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat

803,8

788,8

102,0

          2023-cü il ərzində əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 66576,4 min manatını və ya 87,7 faizini tikinti-quraşdırma işləri təşkil etmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərinin 57102,0 min manatı və ya 85,8 faizi dövlət, 9474,4 min manatı və ya 14,2 faizi isə qeyri-dövlət mülkiyyətinin payına düşmüşdür.

Hesabat dövründə rayonda 96996,0 min manat dəyərində əsas fondlar və ümumi sahəsi 8029 kvadrat metr olan yeni yaşayış evləri istifadəyə verilmişdir. İstidadəyə verilmiş əsas fondların 91401,8 min manatı və ya 94,2 faizi dövlət, 5594,2 min manatı və ya 5,8 faizi qeyri dövlət mülkiyyətinin payına düşmüşdür. İlin əvvəlindən rayonda ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən 74 fərdi yaşayış evi inşa olunmuşdur. Həmin evlərin yasayış sahəsi 8029 kvadrat metr təşkil etməklə, dəyəri 4625,0  min manat olmuşdur. İstismara verilmiş yaşayış evlərinin 50-i şəhər, 24-i isə kənd yaşayış məntəqələrindədir. Kənd yaşayış məntəqələrində istismara verilmiş yaşayış evlərinin ümumi  sahəsi  2388 kvadrat metr, dəyəri isə 1029,0 min manat olmuşdur.

    İstismara verilmiş yaşayış evləri və qeyri-yaşayış tikililəri

Sıra

sayı

Göstəricilərin adı

Ölçü

vahidi

Hesabat dövründə istifadəyə verilmişdir  cəmi

ondan kənd yerlərində

1

Yaşayış evlərinin və qeyri- yaşayış tikililərin sayı - cəmi

ədəd

74

24

2

ondan yaşayış evlərinin sayı

ədəd

74

24

3

Yaşayış evlərinin ümumi sahəsi

kv. metr

8029

2388

4

ondan yaşayış sahəsi

kv. metr

4898

1450

5

İstifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış tikililərinin dəyəri (hesabat ilinin faktiki qiymətilə)-cəmi

min

 manat

4625,0

1029,0

6

ondan istifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin dəyəri

min manat

4625,0

1029,0

                   2023-cü ildə tikinti fəaliyyət növü üzrə çalışan  işçilərin orta sayı 280 nəfər, orta aylıq nominal əməkhaqqı isə 487,8 manat müəyyən olunmuşdur. İşçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilə nisbətən 12,5 faiz artmışdır.

 Turizm

Qəbələ rayonu ərazisində cari ilin yanvar-dekabr aylarında 18 mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisədən 15-i fəaliyyət göstərmişdir. Rayon ərazisində mövcud olan 18 otel və mehmanxana tipli müəssisələrin  birdəfəlik tutumu 2496 nömrə olduğu halda, fəaliyyət göstərən 15 otel və mehmanxana tipli müəssisələrdə 10537 nömrədən  istifadə edilmişdir. 2023-cü ilin yanvar-dekabr aylarında otel və mehmanxanalarda 24936 çarpayı-yerdən  istifadə olunmuşdur. Bir gün qalmaq üçün orta qiymət 106,5 manat təşkil etmiş və turistlərin qalma müddəti 1-2 gün olmuşdur. Otel və mehmanxana tipli müəssisələrə 79823 nəfər yerləşdirilmiş, onların 37753 nəfəri və ya 47,3 faizi Azərbaycan, 42070 nəfəri və ya 52,7 faizi xarici ölkə vətəndaşları olmuşdur.

 Otel və mehmanxana tipli müəssisələrinə yerləşdirilən yerli və əcnəbi turistlərin sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü illə müqayisədə 18905 nəfər və ya 23,7 faiz azalmışdır. 2023-cü ilın yanvar-dekabr aylarında yerli turistlərin sayında keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9661 nəfər və ya 25,6 faiz, əcnəbi turistlərin sayında isə 9244 nəfər  və ya 22,0 faiz azalma qeydə alınmışdir.

           2023-cü ilin yanvar-dekabr aylarında rayona  əcnəbi turistlər Səudiyyə Ərəbistandan 11703 nəfər  Hindistandan 8987 nəfər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikdən 7280 nəfər, Küveytdən 2766 nəfər, Israildən 1635 nəfər, Pakistandan 1388 nəfər, Rusiyadan 1038 nəfər, Qətərdən 876 nəfər, Omandan 702 nəfər, Türkiyədən 409 nəfər, Bəhreyndən 404 nəfər, Qazaxıstandan 253 nəfər, ABŞ-dan  242 nəfər və 4387 nəfəri digər ölkələrdən olmaqla 42070 nəfər   turist  gəlmişdir.     

         2023-cü ildə Qəbələ rayonunda fəaliyyət

göstərən Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin turizm fəaliyyəti haqqında

 MƏLUMAT                     

 

Yerləşdirilmiş şəxslər, cəmi

o cümlədən

Gecələmələr, cəmi

o cümlədən

Azərbaycan Respublikası vətəndaşları

Xarici ölkə vətəndaşları

Azərbaycan Respublikası vətəndaşları

xarici ölkə vətəndaşları

Cəmi

79823

37753

42070

136012

60963

75049

I-Yaşayışın təşkili və ictimai iaşə

79760

37694

42066

135844

60811

75033

551-Mehmanxanalar və oxşar yerlər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi

79760

37694

42066

135844

60811

75033

R-istirahət,əyləncəvə incəsənət sahəsində fəaliyyət

63

59

4

168

152

16

931-İdman sahəsində fəaliyyət

63

59

4

168

152

16

     2023-cü ilin dekabr ayında turizm obyektlərində işçilərin orta sayı 873 olmuşdur. Onlardan 205 nəfərini qadınlar, 59 nəfərini  turizm və otelçilik üzrə təhsil alan mütəxəssislər, 16 nəfərini  isə  əcnəbi  işçilər  təşkil edib.

     Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi və ödənişli xidmətlər

 2023-cü  il  ərzində istehlak bazarında  əhaliyə 60250,0 min manatlıq ödənişli xidmət göstərilmişdir. Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin ümumi həcmi 311850,6 min manat olmuş və  keçən il ilə müqayisədə 12,6 faiz və ya 34877,5 min manat artmışdır.

İctimai iaşə də daxil olmaqla pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin və əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmi aşağıdakı  göstəricilərlə xarakterizə olunur.

Göstəricilərin adı

 

2023-cü il

 

 

2022-ci il

 

Fərq +.-

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi,  min manatla

311850,6

276973,1

+34877,5

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi,  min manatla

286885,9

258656,5

+28229,4

Pərakəndə  ticarət  dövriyyəsinin əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən  fiziki həcm indeksləri,  faizlə

101,7

100,1

+1,6

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin adam başına düşən həcmi, manatla

2876,2

2512,5

+363,7

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin ümumi həcmindən iaşənin dövriyyəsi, min manatla

24964,7

18316,6

+6648,1

İaşə  dövriyyəsinin əvvəlki ilin müvafiq  dövrünə nisbətən fiziki həcmin  indeksi, faizlə

122,0

157,3

-35,3

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi,min manatla

60250,0

50482,4

+9767,6

Ödənişli  xidmətin adambaşına düşən həcmi, manatla

555,7

457,9

+97,8

 Məhsul bazarı

         2023-cü ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən müqayisəli  qiymətlərlə 1,7 faiz artaraq  286885,9 min manat olmuşdur.

Məhsul bazarı üzrə əsas göstəricilər

Göstəricilərin adı

2023-cü il

min manatla

2022-ci il

min manatla

2023-cü ilin

2022-ci ilə nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

286885,9

258656,5

101,7

o cümlədən:

 

 

 

müəssisələr üzrə

90795,4

89564,2

92,9

fərdi sahibkarlar, bazar və yarmarkalar  üzrə-cəmi

196090,5

169092,3

106,3

 Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu                                                                        

Göstəricilərin adı

2023-cü il,

min manatla

Ümumi yekunda xüsusi çəkisi, faizlə

2023-cü ilin

2022-ci ilə

nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

286885,9

100,0

101,7

o cümlədən:

 

 

 

ərzaq  məhsulları, ickilər və tütün məmulatları

 

145297,2

 

50,6

 

126,4

qeyri-ərzaq məhsulları

141588,7

49,4

81,4

Əhaliyə göstərən ödənişli xidmətlər

2023-cü il ərzində əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 faiz  artaraq 60250,0 min manat olmuşdur. Fiziki şəxslər tərəfindən əhaliyə  göstərilən ödənişli xidmətlər isə müqayisəli qiymətlərlə 23,8 faiz artaraq 14461,0 min manat xidmət təşkil  etmişdir.

Ödənişli xidmətlərin göstərilməsi                                                                                  

 

 

Göstəricilərin adı

 

 

 

2023-cü il

min manatla

 

 

 

2022-ci il

min manatla

 

2023-cü ilin  2022-ci ilə

nisbətən,

faizlə

Ödənişli xidmətlərin

Ümumi dəyəri – cəmi

60250,0

50482,4

110,3

Dövlət

17899,7

15425,6

107,2

Qeyri dövlət

42350,3

35056,8

111,6

ondan:

 

 

 

fiziki şəxslər

14461,0

10799,0

123,8

İctimai iaşə xidmətləri

  2023-cü  ildə  ictimai iaşə dövriyyəsi 2022-ci ilin müvafiq  dövrü ilə müqayisədə  22,0  faiz artaraq  24964,7 min manat olmuşdur.

İctimai iaşə dövriyyəsi                                                                                 

 

 

Göstəricilərin adı

 

 

 

2023-cü il

min manatla

 

 

 

2022-ci il

min manatla

2023-cü ilin

2022-ci ilə

nisbətən, faizlə

Cəmi:

24964,7

18316,6

122,0

o cümlədən:

 

 

 

 

qeyri-dövlət

13136,4

11804,6

99,6

fiziki şəxslər

11828,3

6512,0

162,6

                Özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 52,6 faizi  hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 47,4 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşür. Fiziki şəxslər tərəfindən iaşə dövriyyəsinin həcmi 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə  62,6  faiz artaraq 11828,3  min manat olmuşdur.

Demoqrafik vəziyyət     

           2023-cü il ərzində  ilkin məlumatlara görə rayonun  əhalisinin sayı 787 nəfər və ya 1,0 faiz artaraq 108832 nəfər təşkil etmiş və əhalinin sıxlığı bir kvadrat kilometrə 70,0 nəfər olmuşdur.

Rayonda 682 məcburi köçkün ailəsi və bu ailələrdə 2340 nəfər məcburi köçkün vardır. Rayonda 1 şəhər, 3 qəsəbə, 60 kənd ərazi nümayəndəliyi və 29 bələdiyyə fəaliyyət göstərir.

2023-cü il ərzində və 2022-ci ilin eyni dörü ilə müqayisədə  demoqrafik göstəricilər aşağıdakı kimi olmuşdur.

Göstəricilər

Ümumi artım

Nəfərlə

Əhalinin  hər min nəfərinə düşən

2023-cü  il ərzində

2022-ci il ərzində

2023-cü il ərzində

2022-ci il ərzində

Ümumi artım

787

864

7,2

8,1

Təbii artım

767

856

7,0

8,0

Doğulanlar

1312

1474

12,0

13,7

Ölənlər

545

618

5,0

5,7

O cümlədən 1-yaşa qədər ölən uşaqlar

23

20

17,5

13,6

Miqrasiya saldosu

20

8

0,2

0,1

Nikahlar

659

720

6,0

6,7

Boşananlar

172

108

1,5

1,0

 

         2023-cü il ərzində Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbəsi tərəfindən   rayonda 1312 doğum, 545 ölüm, 659 nikah  və 172 boşanma halları qeydə  alınmışdır.  2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə əhalinin  hər  1000 nəfərinə doğum səviyyəsi 13,7- dən  12,0-a, qədər, ölənlər 5,7 dən 5,0-a qədər, nikahlar  6,7-dən 6,0-a qədər azalmış, boşananlar isə 1,0-dan 1,5-dək  artmışdır.

 Bələdiyyələrin fəaliyyəti 

        Fəaliyyət göstərən  29 bələdiyyə tərəfindən 2023-cü il ərzində 1141,4  min manat, əvvəlki ilə  nisbətən 157,4 min manat və ya 16,0 faiz çox vəsait toplanmışdır. Əvvəlki ilə  nisbətən bələdiyyələr tərəfindən fiziki şəxslərdən torpaq vergisi 130,3 min manat, fiziki şəxslərdən əmlak vergisi 45,3 min manat, bələdiyyə əmlakının və torpağının özəlləşdirilməsindən 743,0 min manat, bələdiyyə əmlakının və torpağının icarəyə verilməsindən 110,1 min manat, sanatoriya-kurort, mehmanxana və turizm xidmətlərinə görə ödəmələrdən  126,6  min manat  vəsait toplanmışdır.

        Bələdiyyələr üzrə büdcə xərclərinin ümumi həcminin 62,2 faizi yerli özünü idarəetmə orqanlarının saxlanmasına, 3,6 faizi sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə, 6,7 faizi mənzil-kommunal təsərrüfat xərclərinə, 25,6 faizi nəqliyyat və rabitə xərclərinə, 1,9 faizi isə digər xərclərə sərf olmuşdur.

                                                                                              (min manatla)

Göstəricilərin adı

Hesabat rübü ərzində daxil olmuşdur

İlin əvvəlindən

Daxil olmuşdur

Əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən, faizlə

Büdcə gəlirlərinin yekununda xüsusi çəkisi,%

Yerli büdcənin gəlirləri - cəmi

328,0

1141,3

116,0

100,0

o cümlədən:
   Vergilərdən daxilolmalar

59,0

175,6

94,1

15,4

o cümlədən:
   - fiziki şəxslərin torpaq vergisi

44,4

130,3

94,0

11,4

- fiziki şəxslərdən əmlak vergisi

14,6

45,3

94,2

4,0

- bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi

-

-

-

-

Vergi olmayan daxilolmalar

269,0

965,7

121,1

84,6

o cümlədən:
   - daşınmaz əmlak üzərində reklam daşıyıcısının yerləşdirilməsi ilə bağlı ödənişlər

-

-

-

-

- bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödənişlər

2,6

9,0

74,4

0,8

- sanatoriya-kurort, mehmanxana və turizm xidmətlərinə görə ödənişlər

23,1

126,6

79,8

11,1

- avtomobillərin dayanacaqları üçün ödənişlər

-

-

-

-

- bələdiyyə əmlakının özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən gəlirlər

240,2

743,0

137,8

65,1

o cümlədən: - bələdiyyə əmlakının özgəninkiləşdirilməsindən

194,9

632,9

159,2

55,4

- bələdiyyə əmlakının icarəyə və istifadəyə verilməsindən

45,3

110,1

77,6

9,6

- Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən dotasiya və subvensiyalar

-

70,1

106,5

6,1

- digər vergi olmayan daxilolmalar

3,1

17,0

85,4

1,5

 

Göstəricilərin adı

Hesabat rübü ərzində xərclənmişdir

İlin əvvəlindən

Xərclənmişdir

Əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən, faizlə

Büdcə xərclərinin yekununda xüsusi çəkisi,%

Yerli büdcənin xərcləri - cəmi

265,3

1088,4

115,5

100,0

o cümlədən: - yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanının fəaliyyəti

196,9

677,0

157,3

62,2

- sosial müdafiə və sosial təminat

10,8

38,7

88,2

3,6

o cümlədən:    - sosial müdafiə

 

 

 

 

- sosial təminat

10,8

38,7

88,2

3,6

- mənzil və kommunal təsərrüfatı

19,4

72,9

60,0

6,7

ondan: - mənzil

-

-

-

-

- kommunal təsərrüfatı

19,4

72,9

60,0

6,7

- iqtisadi fəaliyyət

28,4

279,1

93,5

25,6

o cümlədən: - nəqliyyat və rabitə

28,4

279,1

93,5

25,6

ondan: - avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatı

28,4

279,1

93,5

25,6

- digər xərclər

9,8

20,7

45,0

1,9

Yerli büdcənin kəsiri (-)/profisiti

62,7

53,0

126,5

-

 Qiymət

Ərzaq məhsulları üzrə un və çörək məmulatları, ət və ət məhsulları, balıq və balıq məhsulları, yağ və süd məhsulları, yumurta, meyvələr, tərəvəzlər, şəkər, şokolad və konfetlər, çay, sərinləşdirici içkilər, meyvə şirələri və spirtli içkilərin qiyməti artmışdır. Ən çox qiymət artımı ət və ət məhsulları, yağ və süd məhsulları, şəkər ,şokolad və konfetlər üzrə olmuşdur.

Ərzaq məhsullarının qiymət indeksləri

Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları

2023-cü ilin 2022-ci ilə

  nisbəti, faizlə

 

Un və çörək məmulatları

101,8

Ət və ət məhsulları

109,6

Balıq və balıq məhsulları

102,7

Yağ və süd məhsulları

106,5

Yumurta

102,8

Meyvələr

104,9

Tərəvəzlər

103,8

Şəkər, bal, şokalad və konfetlər

105,9

Kofe, çay, kakao

100,8

Mineral sular, meyvə şirələri və sərinləşdirici içkilər

102,7

Spirtli içkilər

104,6

Tütün məmulatları

104,7

         Qeyri-ərzaq məhsulları üzrə geyim, ayaqqabı, mebel və ev əşyaları, məişət cihazları,tibbi təyinatlı məhsullar, minik avtomobilləri üçün ehtiyyat hissələri,zərgərlik məmulatları, şəxsi gigiyena əşyaları, şüşə məmulatları, yemək qabları və tikinti materiallarının qiyməti artmışdır. Ən çox qiymət artımı tikinti materialları, məişət cihazları və şəxsi gigiyena əşyaları üzrə olmuşdur. Digər qeyri-ərzaq məhsulları üzrə qiymət dəyişikliyi olmamışdır.

Qeyri-ərzaq məhsullarının qiymət indeksləri

Qeyri-ərzaq məhsulları

2023-cü ilin 2022-ci ilə  nisbəti, faizlə

Geyim

102,3

Ayaqqabı

100,5

Parçalar

100,0

Mebel və ev əşyaları

104,8

Məişət cihazları

105,6

Tibbi təyinatlı məhsullar

101,0

Minik avtomobilləri üçün ehtiyyat hissələri

104,7

Zərgərlik məmulatları

103,5

Şəxsi gigiyena əşyaları

106,4

Dəftərxana ləvazimatı

100,0

Qəzet və dövri nəşrlər

100,0

Şüşə məmulatları, yemək qabları

103,2

Tikinti materialları

108,1

 

Əhalinin sosial təminatı

 

           2023-cü il ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Qəbələ rayon Şöbəsində     10105  pensiya işi olmuşdur. Orta aylıq pensiya məbləği  3480,4 min manat təşkil etmişdir. 

         2023-cü il  üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayon şöbəsində qeydiyyatda olmuş 10105 nəfər pensiyaçıdan 1235 nəfəri işləyən, 8870 nəfəri isə işləməyən pensiyaçı olmuşdur. Pensiyaçıların  6738 nəfəri yaşa görə, 2439 nəfəri əlilliyə görə, 928 ailə üzvü  ailə başçısının itirilməsinə görə pensiya alan  şəxslərdir.    Təyin olunmuş aylıq  pensiyaların orta məbləği  346,06 manat təşkil etmişdir.

  Nəqliyyat, informasiya və rabitə

Nəqliyyat. 2023-cü il ərzində avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması əvvəlki ilə nisbətən 12,9 faiz artaraq 1135 min ton, sərnişin daşınması  22,5 faiz artaraq  8423 min  sərnişin olmuşdur.

2023-cü il ərzində nəqliyyat və anbar təsərrüfatı üzrə cəmi məhsul buraxılışı 7417,4 min manat olmuşdur ki, bunun da 5599,0 min manatı və ya 75,5 faizi fiziki şəxslərin payına düşür.

           Hesabat dövründə fiziki şəxslər tərəfindən nəqliyyat sektorunda 5599,0 min manat həcmində iş və xidmətlər göstərilmişdir. Bu göstərici 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,8 faiz və ya 406,8 min manat artmışdır. Həmin iş və xidmətlərin 1641,6 min manatı və ya 29,3 faizi yük daşınmasının, 3957,4  min manatı və ya 70,7 faizi isə sərnişin daşınmasının payına düşmüşdür.     

 Nəqliyyat sektorunun əsas göstəriciləri

 

Göstəricilərin adı

 

2023-cü il

 

 

2022-ci il

 

 

2022-ci ilə

nisbətən, faizlə

Avtomobil  nəqliyyatı  ilə  yük  daşınması,

min ton

1135

1005

112,9

Avtomobil nəqliyyatı  ilə sərnişin daşınması, min sərnişin

8423

6876

122,5

Nəqliyyat sektorunda məhsul buraxılışı (fiziki şəxslər üzrə - cəmi), min manat

5599,0

5192,2

107,8

Nəqliyyat sektorunda məhsul buraxılışı (fiziki şəxslər üzrə - yük daşınmasından), min  manat

1641,6

1564,9

104,9

Nəqliyyat   sektorunda    məhsul    buraxılışı

(fiziki şəxslər üzrə - sərnişin daşınmasından),

min manat

3957,4

3627,3

109,1

                                          İnformasiya və rabitə.

Rayonda fəaliyyət göstərən rabitə müəssisələri tərəfindən 2023-cü ildə əhaliyə, müəssisə və təşkilatlara faktiki qiymətlərlə 2052,0 min manatlıq və ya əvvəlki il ilə müqayisədə 31,0 faiz və ya 485,4 min manat çox rabitə xidməti göstərilmişdir.

         Hesabat dövründə rayon  əhalisinə göstərilmiş poçt xidmətlərinin həcmi  isə əvvəlki il ilə müqayisədə  30,3 faiz və ya 131,9 min manat azalaraq 304,3 min manat olmuşdur.

   Poçt və rabitə xidmətlərinin əsas göstəriciləri 

Göstəricilərin adı

2023-cü il

2022-ci il

2023-cü ilin 2022-ci ilə nisbəti, %-lə

 

Poçt xidmətlərinin həcmi, min manat

304,3

436,2

69,7

Rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlir, faktiki qiymətlərlə, min manat

2052,0

1566,6

131,0

o cümlədən :

 

 

 

Əhaliyə göstərilmiş rabitə xidmətlərinin həcmi, min manat

1742,5

1376,1

126.6

                         2023-cü il ərzində informasiya və rabitə fəaliyyət növü üzrə çalışan işçilərin  orta sayı 5 nəfər, orta  aylıq nominal  əməkhaqqı  isə  400.8 manat  müəyyən olunmuşdur. İşçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilə nisbətən 10,6  faiz azalmışdır. 

Əhalinin məşğulluğu və yeni iş yerlərinin açılması 

          2023-cü il üçün tərtib edilmiş Ərazi Məşğulluq Proqramının müddəalarına əsaslanaraq  rayon ərazisində fəaliyyət göstərən sənaye və kənd təsərrüfatı istiqamətli idarə, müəssisə, təşkilat və təsərrüfatlarla sıx əlaqə saxlanılmışdır. Bunun üçün ilk növbədə vakant vəzifələrin və boş iş yerlərinin müəyyənləşdirilməsi mərkəzin iş posesinin əsas xəttini təşkil etmişdir. Nəticədə, 2023-cü ilin yanvar-dekabr ayları ərzində rayonda fəaliyyət göstərən idarə, təşkilat və müəssisələrdən daxil olan boş iş yerləri haqqında məlumatlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin (MEİS) “Məşğulluq” altsistemində öz əksini tapmışdır.

    Əhalinin  məşğulluğunu təmin etmək sahəsindəki işlərin səmərəliyini artırmaq  məqsədi ilə geniş tədbirlər planı tərtib edilmiş və burada aktual məsələlərin əhatə edilməsinə diqqət yetirilmişdir.              

2020-ci il  tarixdən 01 yanvar 2024-cü ilə tarixədək olan  dövr ərzində rayonda 2820 yeni iş yeri yaradılmışdı. Yeni yaradılmış  iş yerlərinin 2820-i də  daimidir. Daimi iş yerlərindən 129-u yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda, 2691-ü mövcud müəssisə və təşkilatlarda yaradılmışdır.

Yeni iş yerlərinin açılması

   01 yanvar 2020-ci ildən 01 yanvar 2024-cü ilədək olan dövrdə rayonda yeni açılmış iş yerləri barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdi.

Göstəricilərin adı

2020-ci il

2021-ci il

2022-ci il

2023-cü il

Açılmış iş yerlərinin  sayı cəmi:

557

647

958

658

Ondan daimi iş yerləri

557

647

958

658

Yeni yaradılmış  müəssisə və təşkilatlarda

0

128

1

 

Mövcud müəssisə və təşkilatlarda

557

519

957

658

Fəaliyyəti bərpa olunmuş müəssisə və təşkilatlarda

0

0

0

0

      2023-cü il ərzində rayonda 658 yeni iş yeri açılmışdır ki,   onların 658-i  də  daimidir.                 

                     

Keçidlər